KM EDULPRU    

กลับไปก่อนหน้า
กุลวธู สิงห์คำ

ชื่อเรื่อง : งานห้องสมุด การมีหัวใจบริการ (Service Mind) สู่บริการที่เป็นเลิศ
โพสต์เมื่อ 2017-06-26 14:23:08
สำหรับงานห้องสมุด งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทุกระดับ สำหรับงานบริการของห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มีส่วนสำคัญที่ทำให้นักศึกษา อาจารย์ มาใช้ห้องสมุดมากขึ้น งานบริการเป็นงาน ที่ห้องสมุดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ประเภทของงานบริการห้องสมุด
งานบริการของห้องสมุดมีหลายอย่าง สำหรับห้องสมุดคณะครุศาสตร์โดยทั่วไป มีดังนี้
1. บริการการอ่าน เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด
2. บริการยืม - คืน คือบริการให้ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุด เพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด
3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด เป็นบริการเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้างให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การแนะนำแก่นักนักศึกษา ส่วนใหญ่ห้องสมุดจะจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้ห้องสมุด บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด เป็นต้น
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด
6. บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็ว
7.บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็ว
8. บริการอื่นๆ ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายบริหาร และครู-อาจารย์ ในการขอใช้ห้องสมุดเพื่อประชุมปรึกษาหารือ


เทคนิคที่สำคัญของการบริการห้องสมุด คือ
1. การจัดบรรยากาศห้องสมุด ให้น่าเข้าใช้บริการ สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. การต้อนรับ การต้อนรับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริการ คือ ความรู้สึก ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการกลับไป” ความรู้สึกนี้จะสะท้อนมาสู่ภาพที่ปรากฏบนใบหน้า และกิริยาท่าทางของผู้ให้บริการ คือ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรีจิต การยิ้มแย้มแจ่มใสจึงถือว่าเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะนำไปสู่ผลความสำเร็จ อย่าลืมว่า “การยิ้ม” คือ การเปิดหัวใจการให้บริการที่ดี”
3. ปฏิสัมพันธ์ที่มีกับผู้รับบริการ ด้วยการสร้างความเป็นกันเอง และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อด้วยการซักถาม ด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร เช่น สวัสดีค่ะ...มาติดต่อเรื่องอะไรค่ะ/จะให้ช่วยอะไรไหมค่ะ.../ต้องการหนังสือเรื่องอะไรค่ะ เป็นต้น ความเต็มใจก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการเช่นกัน ถ้าหากไม่สามารถทำตามความต้องการขอผู้ใช้บริการ ก็ต้องชี้แจงด้วยถ้อยคำ หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะช่วยเหลือจริง ๆ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะมีข้อขัดข้อง หรือความจำเป็น
4. การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด ตั้งแต่การต้อนรับ ด้วยกิริยาท่าทาง น้ำเสียงและภาษาที่สุภาพ ไพเราะ มีหางเสียง การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ
5. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวังที่จะได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร และบริการอย่างเต็มที่
6. การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ และเทคนิควิธีการให้บริการ เช่นการติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้างน้ำใจในการให้บริการให้เกิดขึ้นกับทุกคน การใช้เทคโนโลยี เช่น Web site ต่าง ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูล ข่าวสารจะช่วยเสริมให้บริการเป็นไปด้วยดี


 

 


พัฒนาระบบโดย งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง