KM EDULPRU    

กลับไปก่อนหน้า
ทัศพร ศรีวาลา

ชื่อเรื่อง : การบริการด้วยใจด้วยความเต็มใจ
โพสต์เมื่อ 2017-07-05 10:21:24
เกี่ยวกับบริการด้านการเงินและจัดซื้อ/จัดจ้าง แก่อาจารย์ บุคลากร เป็นการประสานงานเกี่ยวกับงานเอกสารทางการเงิน เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยให้การบริการด้วยความเต็มใจด้วยวาจาที่สุภาพ ยิ้มแย้ม ซึ่งรับฟังคำถามและตอบคำถาม และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินหากไม่สามารตัดสินใจได้จะแนะนำให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาต่อไป
- ตัวอย่างการบริการที่เราได้ทำคือ
ด้านการเงิน จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเงิน เช่น การแจ้งอาจารย์มารับเช็คค่าวัสดุหรือค่าเอกสาร หรือเกี่ยวกับสัญญายืมเงิน ที่เราได้รับมาจากธุรการที่รับมาจากการเงินมหาวิทยาลัย โดยที่เราจะแจ้งทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
ด้านพัสดุ คือช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยที่เราได้ให้บริการกับอาจารย์ เช่น การแจ้งอาจารย์มาเซ็นต์เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเป็นผู้เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการตรวจรับ หรือผู้รับของ
- สิ่งที่ได้รับคือ ได้รับคำชมจากอาจารย์ว่าเป็นคนใจเย็น ละเอียด เหมาะสมที่ทำหน้าที่ด้านการเงินนี้ จึงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจกับคำติชมและทำให้เกิดกำลังใจในการทำงานและจะทำให้ดีขึ้นต่อไป หากส่วนไหนยังขาดตกบกพร่องก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจต่อไป


 

 


พัฒนาระบบโดย งานสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง