EDU Library


สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ค้นหาจาก ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, หัวเรื่อง, กลุ่มสาระ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

ยักษ์หน้าถ้ำ

อีกากับเทวดา

ความรู้เรื่องวัคซีนโควิค 19

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

ครู ผู้สร้างนวัตกรรม

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

INTENSIVE CU-TEP

๊ืUnplugged coding สนุกกับ วิทยาการคำนวณ

© 2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง