ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

(ภาคเรียนที่ 1/2564)

เสร็จสิ้นการประเมิน !


กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา

 สำหรับอาจารย์ผู้สอน

วิธีการใช้งาน
1. นักศึกษากรอก "รหัสนักประจำตัวนักศึกษา" เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินฯ
2. พบปัญหาในการใช้งาน แจ้งข้อมูลได้ที่งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป. อาคาร 52 ชั้น 5 
3. คู่มือการใช้งาน