ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริฯในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 9 โรงเรียน ในอำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน

โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้

     ดำเนินการโดยคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางการศึกษา

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

     ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นโครงการตามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 รุ่น

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น

      ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีอาชีพ และ เป็นพลเมืองดี ส่งผลให้นักศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา

     ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านทักษะอาชีพที่สนใจ ภายใต้การอบรมอาชีพหลักสูตระยะสั้น ตามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รวมถึงส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพต่อไปในอนาคต

โครงการส่งเสริมการผลิตครูให้มีคุณภาพ

     ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติภารกิจเสมือนหนึ่งครูประจำการ สามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดการในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพครูด้วยความภาคภูมิใจ

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ /รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน

โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

     โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ดำเนินการโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาสื่อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

     โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากดำเนินการโดยฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ เพื่อให้ชุมชนได้ชุดความรู้ท้องถิ่นที่ส่งเสริมรายได้โดยยึดฐานอาชีพเดิมและบริบทพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนได้นวัตกรรมองค์ความรู้ ในการลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ในบริบทพื้นที่ และเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง และ ชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์/โทรสาร 054 241 303

©2022 - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com